Villkor och regler för webbplatsen

Uppdaterat: 2022-01-23

Godkännande av villkoren

Dessa allmänna villkor utgör ett juridiskt bindande avtal som gäller mellan dig som användare av webbplatsen, antingen personligen eller genom det företag eller myndighet som du företräder, och ägaren av domänen Utländskaspelbolag.com och webbplatsens innehåll, som i detta avtal kallas “Webbplatsen“. Ägaren av domänen Utländskaspelbolag.com, webbplatsen och dess innehåll är av särskilda skäl lagligt anonym enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Genom att besöka webbplatsens och ta del av dess innehåll, bekräftar du att du har läst, förstått och att du samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla dessa villkor, måste du omedelbart lämna webbplatsen.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa villkor när som helst och av vilken anledning som helst.

Eventuella ändringar meddelas endast genom att datumet ovan uppdateras på denna sidan och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring.

Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du anses vara medveten om och att ha accepterat, eventuella ändringar genom din användning av webbplatsen efter det datum som du tagit del av dessa villkor.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom den jurisdiktion eller det land.

Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Innehåll för myndiga användare (18+)

Genom att stanna på webbplatsen och ta del av dess innehåll, bekräftar du att du har läst, förstått och att du samtycker till att webbplatsen och dess innehåll är riktat till personer som är minst 18 år gamla samt att du enligt svensk lag måste vara minst 18 år gammal för att få spela för pengar.

Om du inte är minst 18 år gammal, så rekommenderar vi att du omedelbart lämnar webbplatsen.

Vi friskriver oss allt ansvar för användare under 18 år, som stannar på webbplatsen och tar del av dess innehåll samt för eventuella skador, förluster och problem som orsakats av att minderårig använt och tagit del av webbplatsens innehåll.

Det är den minderåriges föräldrar eller förmyndare som ansvarar för vad den minderårige gör och vilka beslut denne tar.

Upphovsrätt

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget “Innehållet”) skyddade av upphovsrättslagen.

Vi har inte upphovsrätt för eventuella logotyper och varumärken som finns i webbplatsens innehåll. Varumärken, tjänster, märken och logotyper som finns används dock i positivt syfte för ägaren av dessa, för att vägleda användaren till ägarna av dessa.
Exempel är vår sida med myndigheter och organisationer, där vi visar logotyperna för dessa, endast i syfte för att användaren ska känna igen dessa och inte förväxla en myndighet med annan.

Innehållet på webbplatsen är endast för din information och ditt personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, får ingen del av webbplatsen, dess innehåll, bilder, eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckligen skriftliga tillstånd.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och till webbplatsen, innehållet och märkena.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.

Förringa, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.

Använda webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

Brott mot upphovsrätt

Vi har alltid inställningen och målsättningen att respektera andras immateriella rättigheter.

Om du tror att något innehåll på webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen kontakta oss omedelbart, så att vi kan undersöka innehållet och ta bort det som eventuellt bryter mot er upphovsrätt.

Observera att kan hållas ansvarig för eventuella skador och konstnader som krav och väsentliga och felaktiga uppgifter som du förser oss med kan orsaka.

Om du inte är säker på att innehållet på webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta oss för en gemensam undersökning och diskussion, eller att kontakta en advokat.

Sekretess

I det fall då du företräder ett företag, organisation eller statlig myndighet, erkänner och samtycker du till att alla frågor, synpunkter, förslag, idéer, feedback, krav,  eller annan information om webbplatsen som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiell, om inte det specifikt anges tillsammans med meddelandet som skickas till oss. Vi förbehåller oss rättigheter att obegränsat använda och sprida det som skickats till oss oss, utan att informera, kompensera eller inhämta godkännande av dig, det företag eller den myndighet som du representerar.

Du avsäger dig härmed alla moraliska och lagliga rättigheter till de meddelanden som du skickar oss.

Tredjepart

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller hanteras av oss. Dessa tredjepartswebbplatser och innehåll på dem, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på laglighet, riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss.

Vi är inte ansvariga för eventuella webbplatser från tredjepart som nås via denna webbplatsen eller innehållet som publicerats på dem.

Vi friskriver oss från allt ansvar gällande webbplatser från tredjepart som vi länkar till, inklusive webbplatsernas innehåll, noggrannhet, eventuellt stötande åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis samt andra lagar eller policyer som dessa tredjepartswebbplatser strider mot.

Om du klickar på en länk som leder till webbplatser från tredjepart, så använder du dessa på egen risk, och du bör vara medveten om att villkoren på denna webbplats inte längre gäller.

Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder på alla webbplatser som du navigerar till från denna webbplatsen.

Du samtycker och erkänner att vi inte stöder eller ansvarar för eventuell information, marknadsföring eller vägledning som finns på webbplatser från tredjepart och du avsäger dig rättigheten att hålla oss ansvariga för alla former av skador och/eller förluster som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredjeparts innehåll eller i kontakt med webbplatser från tredjepart.

Annonsering

Vi tillåter annonsörer att visa annonser, information och att placera länkar som leder till andra webbplatser, på vissa delar av denna webbplatsen, såsom textannonser eller bannerannonser.

Annonsören bär fullt ansvar för annonsens innehåll, och det innehåll som finns på annonsörens webbplats.

Vidare, som annonsör, garanterar och intygar du att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsenliga rättigheter.

Marknadsföring av spelbolag

Vi är väl medvetna om att marknadsföring av spelbolag som saknar licens, är olagligt och straffbart. Vi marknadsför därför inte dessa spelbolag på något vis, utan endast listar, nämner och visar spelbolag som enligt Spelinspektionen har godkänd svensk spellicens.

Vi avskriver oss allt ansvar för innehållet och eventuell marknadsföring av spelbolag utan licens hos annonsörer och tredjeparter, som vi på något sätt hänvisar via annonserar eller textlänkar på denna webbplats.

Integritetspolicy

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet samt din integritet.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som ingår i dessa villkor.

Integritetspolicyn och dess innehåll som ingår i dessa villkor och regler finner du genom att klicka här.

Webbplatsens administrering

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att:

Övervaka webbplatsen för brott mot dessa villkor.

Vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa villkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter.

Att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar spärra användares via IP-adress eller ta bort information från webbplatsen utan att spara denna.

På annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen.

Du bekfräftar att du är införstådd med att alla försök till att på något vis konfiskera, motarbeta eller hindra webbplatsen från att vara publik och fullt tillgänglig på internet, kommer att förundersökas enligt svensk lag, där vid vår laga rätt, också juridiskt besvaras och informeras till svenska medier.

Modifikationer och förändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort allt eller visst innehåll på webbplatsen när som helst, av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats.

Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller justera hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring eller bortagande av innehåll eller hela webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig. Då det kan uppstå problem och fel med hårdvara, mjukvara eller om underhåll utförs relaterat till webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, ta bort eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig.

Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt borttaget innehåll eller webbplatsen.

Ingenting i dessa villkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och uppdatera webbplatsen eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

Rättelser och uppdateringar

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till webbplatsen, information, data, inklusive beskrivningar och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter kring de allmänna villkoren på denna sidan.